Dynamische Kosten Beheersing

In het bedrijfsleven wordt dynamische kosten beheersing veelvuldig gehanteerd. 

In het kort komt het erop neer dat de kosten die gemaakt moeten worden voor het bereiken van een beoogd  eindresultaat constant (dynamisch) gemeten worden en waar nodig direct bijgestuurd worden met als doel het beschikbare budget  niet te overschrijden.  Met dynamische kosten beheersing  is het mogelijk om vanuit het beschikbare (jaarlijkse) budget  plannen voor investeringen aan te passen en dus bij te sturen. Het beschikbare budget voor investeringen is dus flexibel in te delen al naar gelang de behoefte voor een investering die zich op een bepaald moment aandient. 

Ook voor lifteigenaren is het van belang dat het beschikbare jaarlijkse budget voor investeringen niet overschreden wordt. Het opstellen van dit budget wordt in de regel gedaan vanuit een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan). In de praktijk kan het echter gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden  er liftcomponenten vervangen moeten worden die niet in de MJOP gebudgetteerd waren. Dit betekend dan dat de kosten die gepland waren, overschreden worden. Onvermijdelijk zullen deze kosten dan ten nadele komen van andere budgetten  of uit reserves. Om dit te voorkomen is het  in de praktijk vaak mogelijk om de lopende MJOP aan te passen. Mogelijkerwijs kunnen de in de MJOP  aangegeven investeringen voor vervanging van liftcomponenten in het betreffende jaar, overgeheveld worden naar een volgend jaar  waardoor overschrijding van het beschikbare budget voorkomen wordt. Het wijzigen van de MJOP (overhevelen van geplande investeringen) dient echter zorgvuldig en doordacht te gebeuren. Het ondoordacht wijzigen van een vooraf opgestelde MJOP kan uiteindelijk financieel gezien, negatief uitpakken!  

Middels dynamische kosten beheersing kunnen dus geplande investeringen bij een liftinstallatie gestuurd worden op het moment dat dit noodzakelijk is. 

Hoe Dynamische Kosten Beheersing bij een lopend MJOP in te zetten? 

Een  onafhankelijk en professioneel Liftadviseur kan u hierbij uitstekend terzijde staan. Wij informeren u graag nader.

Afdrukken